پنجاه جمله ای که به سوي شما انگیزه اجرا هر کاری را می دهند ; داشتن انگیزه، لمحه آهنگ زمانی که باید با چالشهای زندگی روبهرو شوید، خیلی مشکل است. چهار گام برای خلاصه نویسی و یادگیری بهتر قضايا ; آشن… Read More